Tuesday, July 01, 2014

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy dokument, który mówi rzeczywiście dużo o sytuacji przedsiębiorstwa i etapie rozwoju. W związku z tym można powiedzieć co powinno obejmować każde sprawozdanie finansowe. Zasadniczo będzie to element, który może oznaczać sytuację finansową firmy. Dlatego istotnym elementem jest bilans a także rachunek zysków i strat. Do nich według ustawodawcy dołączone mają zostać inne informacje, objaśnienia i uzupełnienia, które będą prowadzić do dokładniejszej oceny finansowej firmy. W przypadku bilansu kluczowymi elementami będą stany aktywów i pasywów, które posiada przedsiębiorstwo. Również powinny one zostać uzupełnione o różne dokonane odpisy. Natomiast rachunek zysków i strat to będzie precyzyjne rozwinięcie wszystkich wydatków dokonywanych przez firmę z dodaniem danych o wszelkie dochody. Także w rachunku zysków i strat wyszczególnia się inne koszty oraz obciążenia finansowe związane z obowiązkami w stosunku do Państwa. Ze względu na to, że rachunek zysków i strat jest dokumentem większym musi być uzupełniony o wprowadzenie oraz wyjaśnienia dla tych, którzy będą się z tym sprawozdaniem zaznajamiać.


Publicado por audytfinansowyxyz @ 10:08 AM
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios